В Пресс-центре ЛІГАБізнесІнформ
 
Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ получило золотую медаль "ЗНАК КАЧЕСТВА"

РЕГЛАМЕНТ

порядку та умов надання і прийняття послуг з організації Інтернет-конференції та/або організації заходів (далі – Послуги). Зміст інформаційних матеріалів та питання інтелектуальної власності.

ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

1.1. Надання Послуг з організації заходу здійснюється Виконавцем виключно на підставі погодженого із Замовником окремого Додатку до Договору, який містить інформацію про тему заходу, час та тривалість проведення, представників Замовника, які беруть участь у заході, конкретний перелік інформаційних ресурсів Виконавця, де буде розміщуватися інформація про захід та умови такого розміщення, а також вартість Послуг з організації Заходу.

Також окремий Додаток до Договору повинен містити час прибуття представника Замовника до Прес-центру, методологію проведення заходу, а також порядок обслуговування заходу співробітниками/підрядниками Виконавця.

1.2. Погодження, згаданого у п. 1.1, Додатку до Договору відбувається виключно на підставі належно оформленої Заявки на проведення заходу в Прес-центрі (надалі – «Заявка»), що доступна для ознайомлення в мережі Інтернет за адресою: http://press.liga.net/order/ При цьому, під належним оформленням Заявки на проведення заходу слід вважати надсилання електронною поштою електронної (сканованої) копії підписаної уповноваженою особою Замовника Заявки, або доведення змісту Заявки до відома Виконавця іншим доступним йому чином, зокрема шляхом звернення за контактним телефоном, заповненням форми на веб-сайті http://press.liga.net/, не пізніше ніж за 1 робочих днів до запланованої календарної дати надання Послуг з організації Заходу.

1.3. За результатами розгляду Заявки, Виконавець, залежно від обраного Замовником типу заходу та інших його побажань, вживає заходів з технічної підготовки до розміщення інформаційних матеріалів, зокрема, бронює на визначені попередньою заявкою дати місця для розміщення інформаційних матеріалів про захід і звертається до Замовника з метою затвердження сформованого за результатами розгляду Заявки окремого Додатку до Договору.

1.4. Не пізніше ніж за 1 робочих днів до запланованої календарної дати надання Послуг з організації заходу Замовник затверджує окремий додаток до Договору і підтверджує здійснення підготовчих заходів, визначених п. 1.3 цього Регламенту. Затвердження окремого Додатку до Договору здійснюється шляхом його підписання уповноваженою особою Замовника.

1.5. Підтвердження здійснення підготовчих заходів виконується шляхом надсилання копії підписаного окремого Додатку до Договору в електронному вигляді, яку Сторони погоджуються вважати оригіналом документа до обміну Сторонами підписаними оригіналами документів.

1.6. У разі неотримання підтвердження здійснення підготовчих заходів від Замовника в термін, визначений п. 1.4 цього Регламенту, Виконавець має право відмовитися від вжиття таких підготовчих заходів, не повідомляючи про це Замовника.

1.7. Не пізніше ніж за 1 робочих днів до моменту обумовленої Сторонами дати розміщення інформаційних матеріалів про захід, Замовник повинен надати Виконавцю в електронному вигляді на е-maіl адресу Виконавця інформаційні матеріали для розміщення, оформлені з дотриманням усіх вимог, встановлених окремим додатком до Договору.

1.8. Після підтвердження здійснення підготовчих заходів Замовник має право змінити умови, встановлені в окремому Додатку до Договору виключно у разі попереднього повідомлення Виконавця про такі зміни не пізніше ніж за 1 робочих днів до дати публікації інформації про захід на інформаційних ресурсах Виконавця і за умови, що такі зміни не призводять до зменшення ціни Послуг з організації заходу. При цьому, істотна зміна тематики заходу та його типу не допускаються.

1.9. Надання Послуг з організації заходу здійснюється Виконавцем з дотриманням вимог Договору, цього Регламенту та чинного законодавства України.

1.10. Для проведення заходу Виконавець розробляє та розміщує на Порталі ЛІГА.net окрему веб-сторінку заходу у розділі «Прес-центр».

1.11. На веб-сторінці заходу розміщується наступна інформація: тема Інтернет-конференції, інформація про учасника та його фотографія.

1.12. Виконавець забезпечує технологічну можливість отримання питань від Інтернет-аудиторії на веб-сторінці заходу в режимі реального часу та надає Замовнику засоби для перегляду отриманих питань.

1.13. Виконавець не зобов’язаний забезпечувати проживання, харчування та трансфер (перевезення) учасників заходу. Такі витрати Замовник та/або учасники заходу несуть самостійно.

1.14. Виконавець забезпечує обслуговування заходу співробітниками/підрядниками Виконавця. Кількість співробітників/підрядників та конкретні завдання до виконання таких осіб визначаються Виконавцем самостійно.

1.15. Виконавець при наданні Послуг з організації заходу також має право:

1.15.1. Самостійно обирати дизайн повідомлень та інформації про проведення заходу при розміщенні такої інформації, визначати оформлення блоку отримання питань;

1.15.2. Самостійно обирати дизайн, кольорову гаму веб-сторінки заходу;

1.15.3. Самостійно обирати дизайн повідомлень про проведення заходу;

1.15.4. Здійснювати літературне коригування інформації про захід, без зміни її змісту.

1.16. Замовник за цим Додатком зобов’язується:

1.16.1. забезпечити присутність представників Замовника на заході та їх участь у заході в межах тематики заходу;

1.16.2. підписати або забезпечити підписання роздрукованого тексту відповідей (інформації), що були надані (озвучені) Замовником або представником Замовника при проведенні заходу.

1.17. У разі надання Виконавцем послуг з організації Інтернет-конференції Представник Замовника має право на власний розсуд обирати запитання, що надходитимуть від Інтернет-аудиторії, на які він буде надавати відповідь.

1.18. Замовник надає свою згоду Виконавцю на фото- і відео- фіксацію заходу.

1.19. У разі надання Виконавцем послуг з організації публічного заходу Замовник зобов’язується забезпечити присутність представників Замовника на заході та їх участь у заході в межах тематики Заходу.

1.20. Виконавець має право відмовити у наданні Послуг з організації заходу у разі, якщо Виконавець на власний розсуд встановить, що його проведення не відповідає вимогам, викладеним у Договорі, цьому Регламенту або вимогам чинного законодавства України чи міжнародних договорів і угод, згода на обов’язковість яких була надана Україною.

1.21. Виконавець не несе відповідальності за достовірність і зміст інформації, що може бути поширена під час проведення заходу будь-яким учасником заходу або представниками Замовника, за зміст питань, які можуть бути задані Інтернет-аудиторією заходу представникам Замовника.

1.22. У разі надання Виконавцем послуг з організації Інтернет-конференції Виконавець гарантує якісну передачу даних під час проведення заходу, проте не несе відповідальності за збої, несправності чи інші недоліки, які не пов’язані з вихідним обладнанням, наданим Виконавцем для проведення заходу, зокрема недоліки кінцевого обладнання відвідувачів Інтернет-конференції, каналів доступу до мережі Інтернет, якими вони користуються тощо.

1.23. Виконавець має право призупинити розміщення інформації про захід на інформаційних ресурсах Виконавця у разі ухвалення рішення відповідним державним органом про призупинення розміщення такої інформації. В такому разі Виконавець не несе відповідальності за невиконання своїх зобов’язань за Договором чи Додатками до нього.

1.24. У разі виявлення порушення Виконавцем зобов’язань за Договором чи Додатками до нього, Замовник протягом 5-ти робочих днів починаючи з дати, коли було виявлено таке порушення, повинен пред’явити Виконавцю претензію у письмовому вигляді із обґрунтуванням конкретних порушень Договору, чи Додатків до нього під час надання Послуг з організації заходу.

1.25. Якщо в термін, передбачений п. 1.24 цього Регламенту, від Замовника не надійшло письмових зауважень щодо надання послуг Виконавцем, такі послуги вважаються наданими своєчасно, якісно та в повному обсязі.

1.26. Виконавець розпочинає надання Послуг з організації заходу з моменту виконання Замовником умов оплати, передбачених Розділом 4 відповідного Додатку до Договору про надання послуг у сфері реклами та організації заходів, а також за умови дотримання вимог Регламенту.

1.27. У разі, якщо Виконавець з поважних причин відмовляється від виконання затвердженого окремого Додатку до Договору, він має повідомити про це Замовника письмово протягом 5 робочих днів, і запропонувати альтернативні послуги у сфері організації публічних заходів з метою задоволення потреб Замовника у межах вартості початкових послуг згідно із затвердженою окремою Додатковою угодою до Договору. Замовник, приймаючи такі альтернативні послуги Виконавця, погоджується з тим, що вони є належною і справедливою компенсацією.

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПОСЛУГ

2.1. Факт належного надання Послуг з організації Заходу підтверджується шляхом підписання Сторонами акту наданих послуг, що є додатком до Договору (далі – «Акт наданих послуг»).

2.2. Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним, Виконавець надсилає Замовнику Акт наданих послуг у двох примірниках із переліком, описом і вартістю наданих Послуг з організації Заходу.

2.3. Замовник зобов’язується підписати Акт наданих послуг протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати його одержання і повернути один його примірник Виконавцю.

2.4. Послуги вважаються наданими належним чином після підписання Сторонами Акта наданих послуг. Послуги також будуть вважатись наданими належним чином, якщо протягом строку, вказаного в п. 2.3 Договору Замовник не підпише і не поверне його Виконавцю, і при цьому не надішле останньому зауважень у строк та в порядку, встановленому п. 1.24 цього Регламенту.

3. ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ПИТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

3.1. Якщо до Виконавця буде застосовано санкції контролюючих органів, пред’явлено претензії та/або позовні вимоги третіми особами (у т.ч. щодо порушення їхніх авторських прав) в результаті того, що Замовник надав недостовірну інформацію Виконавцеві, недотримався встановлених законом вимог щодо змісту інформаційних матеріалів та гарантій, визначених в п. 4.5. Договору, Замовник зобов’язується повністю відшкодувати витрати, понесені Виконавцем у зв’язку із застосуванням таких санкцій (сплата штрафів; оплата послуг юристів, експертів тощо), та втрати, понесені у зв’язку з примусовим стягненням з Виконавця коштів на користь третіх осіб, права яких будуть визнані судом порушеними.

3.2. Виконавець визнає, що в результаті виконання цього Договору він не набуває жодних майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, які надаються Замовником Виконавцеві для виконання зобов’язань за цим Договором, і не повинен одержувати від Замовника або третіх осіб жодних дозволів на такі об’єкти. При цьому Виконавець має всі законні підстави для розміщення обумовленими Договором способами інформаційних матеріалів, наданих Замовником, щодо яких усі ризики належності авторських прав третім особам та всі ризики порушення вимог чинного законодавства несе безпосередньо Замовник.

3.3. Майнові права інтелектуальної власності на матеріали, що створені в протягом проведення заходу Виконавцем (методичні, інформаційні, презентаційні, аналітичні, а також у формі аудіо- та/або відеозаписів), в тому числі на базі інформації, що поширена представником Замовника під час проведення заходу, належать Виконавцю. Використання таких матеріалів заходу можливе виключно за згодою Виконавця.