В Пресс-центре ЛІГАБізнесІнформ
 
Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ получило золотую медаль "ЗНАК КАЧЕСТВА"

РЕГЛАМЕНТ

порядку та умов надання і прийняття послуг медійної реклами та/або PR-послуг (далі – Послуги). Зміст інформаційних матеріалів та питання інтелектуальної власності.

1. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

1.1. Надання послуг здійснюється Виконавцем виключно на підставі погодженого із Замовником Медіа-плану, який містить інформацію про тип Послуг, конкретний перелік Інтернет-ресурсів та рубрик в них, де повинні розміщуватися інформаційні матеріали, вид, формат, тривалість та інші умови розміщення таких матеріалів.

1.2. Погодження Медіа-плану відбувається виключно на підставі Попередньої заявки, надісланої електронною поштою або доведеною до відома Виконавця іншим доступним йому чином, зокрема шляхом звернення за контактним телефоном, не пізніше ніж за 1 робочих днів до запланованої календарної дати надання Послуг, а у разі, якщо до Послуг за Договором та цим Додатком входить створення інформаційних матеріалів, не пізніше ніж за 1 робочих днів до запланованої календарної дати надання Послуг.

1.3. За результатами розгляду Попередньої заявки на надання Послуг, Виконавець, залежно від обраного Замовником типу Послуг, вживає заходів з технічної підготовки до розміщення інформаційних матеріалів, зокрема, бронює на визначені попередньою заявкою дати місця для розміщення інформаційних матеріалів, розробляє зразки інформаційних матеріалів, організує виїзд журналіста тощо і звертається до Замовника з метою затвердження сформованого за результатами попередньої заявки Медіа-плану.

1.4. Не пізніше ніж за 1 робочих днів до запланованої календарної дати надання Послуг Замовник затверджує Медіа-план і підтверджує здійснення підготовчих заходів, визначених п. 1.2 цього Регламенту. Затвердження Медіа-плану здійснюється шляхом підписання Медіа-плану уповноваженою особою Замовника.

1.5. Підтвердження підготовчих заходів здійснюється шляхом надсилання копії підписаного Медіа-плану в електронному вигляді, яку Сторони погоджуються вважати оригіналом документа до обміну Сторонами підписаними оригіналами документів.

1.6. У разі неотримання підтвердження підготовчих заходів від Замовника в термін, визначений п. 1.4 цього Регламенту, Виконавець має право відмовитися від вжиття таких підготовчих заходів, не повідомляючи про це Замовника.

1.7. Якщо до Послуг, які надаються за Договором та цим Додатком до нього, входять послуги з виготовлення інформаційних матеріалів Виконавцем на замовлення, зразки таких матеріалів затверджуються Сторонами разом із Медіа-планом у порядку, встановленому п. 1.4 цього Регламенту.

При цьому, затвердження Медіа-плану, що включать виготовлення інформаційних матеріалів, здійснюється не пізніше ніж за 1 робочих днів до запланованої календарної дати надання Послуг.

1.8. Не пізніше ніж за 1 робочих днів до моменту обумовленої Сторонами дати розміщення інформаційних матеріалів, Замовник повинен надати Виконавцю:

1.8.1. в електронному вигляді на е-maіl адресу Виконавця інформаційні матеріали для розміщення, оформлені з дотриманням усіх вимог, визначених у Додатку до Договору про надання послуг у сфері реклами та організації заходів, у разі, якщо Замовник надає до розміщення власні інформаційні матеріали і Виконавець не залучається до їх виготовлення;

1.8.2. завірені підписом уповноваженої особи, що розміщує інформаційний матеріал, та скріплені печаткою копії дозвільної та іншої документації, що підтверджує повноваження Замовника у тому разі, коли предметом Послуг є діяльність, продукція, які підлягають ліцензуванню, сертифікації, або якщо в інформаційних матеріалах використовуються об’єкти інтелектуальної власності, в тому числі такі, що належать третім особам.

1.9. У разі несвоєчасного виконання Замовником вимог п. 1.8 цього Регламенту Виконавець має право відмовити у розміщенні інформаційних матеріалів в рамках надання Послуг а також припинити підготовчі заходи в порядку, передбаченому п. 1.6 цього Регламенту.

1.10. Після підтвердження підготовчих заходів Замовник має право змінити умови розміщення матеріалів, передбачених Медіа-планом за умови попереднього повідомлення Виконавця про такі зміни не пізніше ніж за 1 робочих днів до дати їх розміщення і виключно у випадку, коли такі зміни не призводять до зменшення ціни Послуг.

1.11. Інформаційні матеріали, які розміщуються в рамках надання послуг за Договором про надання послуг у сфері реклами та організації заходів, Додатками до нього та цим Регламентом, обов’язково містять позначку «На правах реклами», «Прес-реліз» або «Реклама», залежно від виду розміщеного матеріалу (наданих послуг).

1.12. Розміщення інформаційних матеріалів здійснюється Виконавцем з дотриманням вимог Договору про надання послуг у сфері реклами та організації заходів, Додатків до нього, цього Регламенту та чинного законодавства України.

1.13. Виконавець має право відмовити у розміщенні інформаційних матеріалів, якщо надані Замовником матеріали не відповідають вимогам, викладеним у Договорі про надання послуг у сфері реклами та організації заходів, Додатків, цього Регламенту або вимогам чинного законодавства України чи міжнародних договорів і угод, згода на обов’язковість яких була надана Україною.

1.14. Виконавець має право призупинити розміщення інформаційного матеріалу в разі ухвалення рішення відповідним державним органом про призупинення розміщення такого матеріалу. В такому разі Виконавець не несе відповідальності за невиконання своїх зобов’язань за Договором чи Додатками до нього.

1.15. Замовник має право здійснювати контроль за наданням Послуг, які надає Виконавець, а саме: щодо порядку та місця розміщення інформаційних матеріалів, своєчасної їхньої появи в інформаційних ресурсах, визначених Медіа-планом, тривалості такого розміщення.

1.16. У разі виявлення порушення Виконавцем зобов’язань щодо розміщення, виготовлення на замовлення інформаційних матеріалів, на умовах встановлених Медіа-планом, Замовник протягом 5-ти робочих днів починаючи з дати, коли було виявлено таке порушення, повинен пред’явити Виконавцю претензію у письмовому вигляді із обґрунтуванням конкретних порушень Договору про надання послуг у сфері реклами та організації заходів, Додатків до Договору та цього Регламенту при наданні Послуг.

1.17. Якщо в термін, передбачений п. 6 цього Регламенту, від Замовника не надійшло письмових зауважень щодо надання послуг Виконавцем, такі послуги вважаються наданими своєчасно, якісно та в повному обсязі.

1.18. Виконавець розпочинає надання Послуг за цим Договором з моменту виконання Замовником умов оплати, передбачених Розділом 4 цього Додатку до Договору про надання послуг у сфері реклами та організації заходів, а також за умови дотримання вимог цього Регламенту.

1.19. У разі, якщо Виконавець з поважних причин відмовляється від виконання затвердженого Медіа-плану, протягом 5 робочих днів він про це письмово повідомляє Замовника і пропонує альтернативні Послуги з метою задоволення потреб Замовника у межах вартості початкових послуг згідно із затвердженим Медіа-планом. Замовник, приймаючи такі альтернативні послуги Виконавця, погоджується з тим, що вони є належною і справедливою компенсацією.

1.20. У випадку нерозміщення інформаційних матеріалів Замовника, розміщення з недотриманням термінів, обумовлених Сторонами, без погодження таких термінів із Замовником, або неякісного виготовлення інформаційного матеріалу (невідповідність погодженому Сторонами візуальному та текстовому наповненню інформаційного матеріалу та за умови дотримання Замовником умов п. 1.17 Регламенту ), Виконавець повинен здійснити належне розміщення таких інформаційних матеріалів/усунути недоліки неякісних матеріалів на умовах Договору, а також надати компенсацію шляхом збільшення терміну належного розміщення на кількість годин, днів, місяців, пропорційну кількості днів нерозміщення інформаційних матеріалів/розміщення неякісних інформаційних матеріалів, попередньо узгодивши час такого розміщення із Замовником.

1.21. У разі, якщо недоліки інформаційних матеріалів, що виготовляються на замовлення Виконавцем за Додатком про надання послуг у сфері реклами та організації заходів, виявлені на стадії погодження Плану надання PR-послуг та зразків інформаційних матеріалів відповідно до п. 1.7 цього Регламенту, такі недоліки Сторони не вважають неналежним виконанням зобов’язань за Договором про надання послуг у сфері реклами та організації заходів, Додатками до Договору та цим Регламентом.

При цьому, у випадку, якщо Замовник відмовляється затверджувати виготовлені Виконавцем зразки інформаційних матеріалів у зв’язку із їхньою невідповідністю Попередній заявці та за умови, що Замовник не був повідомлений засобами електронної пошти про технічні перешкоди чи будь-які інші обставини, які унеможливлюють її реалізацію в повному обсязі, Виконавець зобов’язується внести необхідні зміни або виготовити в разі потреби нові зразки інформаційних матеріалів, які відповідають змісту Попередньої заявки в погоджені Сторонами строки, але не пізніше одного календарного місяця з дати письмового повідомлення Виконавця про таку невідповідність.

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПОСЛУГ

2.1. Факт належного надання певного обсягу Послуг за Договором підтверджується шляхом підписання Сторонами акту наданих послуг, що є додатком до Договору (далі – «Акт наданих послуг»), який покриває цей обсяг Послуг.

2.2. Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним, Виконавець надсилає Замовнику Акт наданих послуг у двох примірниках із переліком, описом і вартістю наданих Послуг.

2.3. Замовник зобов’язується підписати Акт наданих послуг протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати його одержання і повернути один його примірник Виконавцю.

2.4. Послуги вважаються наданими належним чином після підписання Сторонами Акта наданих послуг. Послуги також будуть вважатись наданими належним чином, якщо протягом строку, вказаного в п. 2.3 Договору Замовник не підпише і не поверне його Виконавцю, і при цьому не надішле останньому зауважень у строк та в порядку, встановленому п. 1.16 цього Регламенту.

3. ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ПИТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

3.1. Якщо до Виконавця буде застосовано санкції контролюючих органів, пред’явлено претензії та/або позовні вимоги третіми особами (у т.ч. щодо порушення їхніх авторських прав) в результаті того, що Замовник здійснив замовлення PR-послуг, виробництво та/або обіг/надання якої заборонено законом, надав недостовірну інформацію Виконавцеві, недотримався встановлених законом вимог щодо змісту інформаційних матеріалів та гарантій, визначених в п. 4.5. Договору, Замовник зобов’язується повністю відшкодувати витрати, понесені Виконавцем у зв’язку із застосуванням таких санкцій (сплата штрафів; оплата послуг юристів, експертів тощо), та втрати, понесені у зв’язку з примусовим стягненням з Виконавця коштів на користь третіх осіб, права яких будуть визнані судом порушеними.

3.2. Виконавець визнає, що в результаті виконання цього Договору він не набуває жодних майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, які надаються Замовником Виконавцеві для виконання зобов’язань за цим Договором, і не повинен одержувати від Замовника або третіх осіб жодних дозволів на такі об’єкти. При цьому Виконавець має всі законні підстави для розміщення обумовленими Договором способами інформаційних матеріалів, наданих Замовником, щодо яких усі ризики належності авторських прав третім особам та всі ризики порушення вимог чинного законодавства несе безпосередньо Замовник.